РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

26.04.2016

I. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон", 13801109, 79018, м.Львiв, Стороженка, 32, (032) 233-51-96

 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:www.electron.ua

 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТзОВ "Ера-Аудит", 35287068

 

5. Інформація про загальні збори: чергові Загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2015р.

Перелік питань, що розглядались на зборах: 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк , розподiл прибутку (покриття збитків), затвердження розмiру дивiдендiв по результатах роботи за 2014 рiк. 2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 3.Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради в перiод мiж Загальними зборами. 4.Про внесення змін до Статуту Товариства в формі нової редакції Статуту ПАТ «Концерн-Електрон». 5.Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію в формі нових редакцій. 6.Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон». 7.Про обрання Президента-Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон».Рiшення з питань порядку денного прийнятi бiльшiстю голосiв.

 

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

390154

343482

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12157

12495

Довгострокові фінансові інвестиції

221092

214184

Запаси

14

18

Сумарна дебіторська заборгованість

129316

42219

Грошові кошти та їх еквіваленти

23154

70136

Власний капітал

343474

342845

Статутний капітал

57400

57400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1007

336

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

46680

637

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.041

0.021

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.041

0.021

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

16379396

16383884

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

42

50

у відсотках від статутного капіталу

0.07

0.09

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

42

50


Curtistig 04.11.2017 - 15:21

Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
заказать продвижение сайта в соц сетях логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000

Curtistig 31.10.2017 - 14:03

Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
заказать прогон хрумером логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000

-->