Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 23.04.2016

12.03.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН» (місцезнаходження: 79018, м.Львів, вул.Стороженка, 32) повідомляє, що  23 квітня 2016 року о 10.00 в актовому залі НВП "Карат” за адресою:м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.


Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –19.04.2016р.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 р.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 р.

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами акціонерів.

4. Про обрання членів Ревізійної комісії.


Для участі у зборах необхідно пред’явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах.

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки ПАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПАТ в робочий час за адресою: м.Львів, вул.Стороженка, 32. Довідки телефоном (032) 239-52-88.


  Основні показники фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ 

 ПАТ "Концерн-Електрон"

 (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

Звітний 2015р.

Попередній 2014р.

Усього активів

390154

343482

Основні засоби

12157

12495

Довгострокові фінансові інвестиції

221092

214184

Запаси

14

18

Сумарна дебіторська заборгованість

129316

42219

Грошові кошти та їх еквіваленти

23154

70136

Нерозподілений прибуток

1007

336

Власний капітал

343474

342845

Статутний капітал

57400

57400

Довгострокові зобов`язання

-

-

Поточні зобовязання

46680

637

Чистий прибуток (збиток)

671

336

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16379396

16383884

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

11997

14264

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

42

50

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

45

 

 

                 Наглядова рада ПАТ "Концерн-Електрон”

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte