Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів (частина І)

29.04.2015

I. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Концерн-Електрон», 13801109, 79018, м.Львiв, вул. Стороженка, 32, (032) 233-51-96

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.electron.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТзОВ «Ера-Аудит», 35287068

5. Інформація про загальні збори: чергові Загальні збори акціонерів відбулися 26.04.2014

Перелік питань, що розглядались на зборах:

1.Звiт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рiк розподіл прибутку, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2013 рiк.

2. Звіт та висновки Ревiзiйної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2013 році.

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період мiж Зборами акцiонерiв.

Рішення з цих питань порядку денного прийняті більшістю голосів.

4. Про обрання членів Наглядової ради.

Усi члени Наглядової ради обранi кумулятивним голосуванням.

 

6. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейо-ваними акціями

за простими акціями

за привілейо-ваними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

7754064.52

0

7760905.52

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0.50

0

0.50

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

7754064.52

0

7760905.52

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

30.05.2014

 

Дата виплати дивідендів

 

 

23.06.2014

 

 

Опис.

Рішення про виплату дивідендів прийнято 26.04.2014 р. черговими Загальними зборами акцiонерiв. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30.05.2014. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на розрахункові рахунки: - юридичних осіб – у вiдповiдному обслуговуючому банку; - фізичних осіб, які проживають в Україні – у місцевих вiддiленях Ощадного банку України або в ПАТ «ВiЕсБанк». Нарахування та виплата дивідендів проводиться не пізніше 6-ти місяців після закінчення звітного року. В 2014 роцi нараховано i виплачено дивіденди за результатами роботи фінансово-господарської діяльності за 2013 рік з розрахунку 0,50 грн. на 1 акцію.

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte