Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів (частина ІІ)

29.04.2015

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

343482

351381

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12495

12540

Довгострокові фінансові інвестиції

214211

221341

Запаси

18

11

Сумарна дебіторська заборгованість

40355

31813

Грошові кошти та їх еквіваленти

70136

82943

Власний капітал

342845

351015

Статутний капітал

57400

57400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

336

-4141

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

637

366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.02

-0.28

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.02

-0.28

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

16383884

16387288

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

50

92

у відсотках від статутного капіталу

0,09

0,16

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

50

92

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte